เปิดให้บริการ ทุกวันที่ 2 และ 3 ของทุกเดือน ช่วง 13.00-16.00 น. (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนเป็นวันจันทร์และอังคารแรกของเดือนแทน)โรคประจำตัว ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ดังนี้


สิ่งที่ต้องนำมาด้วยกรณีมาครั้งแรก (สำเนา 1 ชุด)

  1. บัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง หรือ สำเนา)
  3. สำเนาประวัติ หรือ ข้อมูล ประวัติ การวินิจฉัยและรักษาในปัจจุบัน
  4. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ BUN,Creatinine, total protein,Albumin, total bilirubin, AST, ALT, AFP (ผลตรวจไม่เกิน 1 เดือน สามารถนำผลตรวจ มาจาก รพ.ใกล้บ้านได้) *** ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอำเภอเดชอุดม ให้ขอรับการตรวจ ก่อนวันนัด โดย มีค่าใช้จ่ายตามจริง (ชำระเงินเอง)
  5. ยาที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งแผนปัจจุบัน และ แผนไทย

ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ ตึก 5 ชั้น 1 ในเวลาราชการ (8.00 น. - 16.00 น.) โทร. 045-361133-4 ต่อ 632 มือถือ. 064-4104142